Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden    

1. Algemeen                                                                                                        Download hier onze algemene voorwaarden

Onder deze verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

a)      Opdrachtnemer: PT Bouwadvies gevestigd in Nijmegen.

b)      Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het verrichten van werkzaamheden.

c)       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

d)      Indien opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen dat ook andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, van prevaleren onderhavige algemene voorwaarden.


2. Tarieven en betaling

a)      Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen dat het honorarium wordt berekend door de bestede tijd te vermenigvuldigen met een overeengekomen uurtarief, dan is de opdrachtnemer gerechtigd dit uurtarief jaarlijks per 1 januari bij te stellen.

b)      Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

c)       Opdrachtgever dient de facturen van de opdrachtnemer, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is, en is opdrachtgever indien van toepassing de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119aa BW verschuldigd, doch in ieder geval de wettelijke rente ex. artikel 6:119 BW

d)      Indien opdrachtnemer, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen maakt tegen de opdrachtgever, die in verzuim verkeerd, komen de kosten van die invordering ten laste van de opdrachtgever.

e)      Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft opdrachtnemer naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid d. van dit artikel het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer is slechts dan bevoegd van dit opschorting recht gebruik te maken nadat hij opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voorgenoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt, welke als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

a)      De opdrachtgever zorgt en is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemming etc., die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen etc.

b)      Indien nodig zorgt de opdrachtgever ervoor dat opdrachtnemer tijdig toestemming krijgt het betreffende perceel en/of bouwwerk te betreden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet of niet tijdig kunnen betreden van het betreffende perceel en/of bouwwerk.

c)       Opdrachtgever verbind zich in de periode van de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na de beëindiging van de opdracht, direct of indirect, anders dan na toestemming van opdrachtnemer geen personen welke van de kant van de opdrachtnemer bemoeienis hebben of hebben gehad met de uitvoering van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook, ander dan op met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen wijze, in te schakelen.

d)      Opdrachtgever zal de door de opdrachtnemer verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

e)      Indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen onder c en d van dit artikel is bepaald, is hij een boete van €1.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer de daadwerkelijke schade te vorderen.

f)       De door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen drie werkdagen na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel bericht.

g)      Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4. Aansprakelijkheid

a)      De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, stijgt nimmer uit boven 25% van de overeengekomen opdrachtkosten, dit behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

b)      Indien de opdracht inhoudt dat opdrachtnemer toezicht  houdt op de uitvoering van een bouwwerk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, dan kan de opdrachtnemer alleen aansprakelijk worden gehouden voor de schade ontstaan in perioden waarin zij dit toezicht volgens de opdracht daadwerkelijk heeft gehouden, één en ander met in achtneming van hetgeen in lid a van dit artikel is bepaald.

c)       Indien de opdracht inhoudt dat opdrachtnemer vergunningen aanvraagt bij overheidsinstellingen kan opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het niet verkrijgen van de vergunningen.

d)      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derde wegens schade, die veroorzaakt is dan wel zal worden ten gevolge van de omstandigheid dat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

e)      Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

f)       Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door opdrachtnemer geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.

5. Toepasselijk recht en forumkeuze

a)      Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

b)      Alle geschillen verband houdende met de overeenkomst als bedoeld onder lid a van dit artikel en die niet tot de competentie van de rechtbank, sector kanton behoren, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.

 

 

PT Bouwadvies

Zellersacker 1533

6546 HL Nijmegen

www.ptbouwadvies.nl

Copyright © 2015 - 2021 - PT Bouwadvies Algemene voorwaarden Sitemap